O spoločnosti

 

UniCredit Broker s.r.o., zaoberáme sa sprostredkovaním poistenia a ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti poistenia a likvidácie škôd.

Sme registrovaný ako poisťovací sprostredkovateľ v zozname samostatných finančných agentov, v sektore poistenia a zaistenia pod registračným číslom 37056. Overenie zápisu agenta je možné na internetových stránkach NBS.

Sprostredkovanie poistenia vykonávame ako nevýhradný finančný agent, na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

V súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou prehlasujeme, že nemáme kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach poisťovní, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu. Zároveň žiadna poisťovňa ani osoba ovládajúca poisťovne, s ktorými má UniCredit Broker, s.r.o., uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach UniCredit Broker, s.r.o.

 

Identifikačné údaje

 

UniCredit Broker s.r.o.,

Zapísana v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 22902/B

Šancová 1/A, 814 99 Bratislava

sprostredkovanie poistenia:
+421/2/5927 1111
+421/2/5927 1222
e-mail: broker@unicreditleasing.sk

poistné udalosti:
+421/2/5927 1111
+421/2/5927 1222
e-mail: likvidacia@unicreditleasing.sk