Sťažnosť

 

Kedy podať sťažnosť

Ak ste presvedčení, že konaním alebo nekonaním našej spoločnosti (UniCredit Broker, s.r.o.) alebo našich podriadených finančných agentov boli porušené vaše práva, alebo záujmy, prípadne nás chcete upozorniť na konkrétne nedostatky, či porušenie právnych predpisov.

Ako podať sťažnosť

 • Vyplňte tlačivo sťažnosti
 • Vyplnené tlačivo nám:
  • Pošlite poštou na adresu UniCredit Broker s.r.o., Šancová 1/A, 814 99, Bratislava
  • Pošlite e-mailom na adresu info@unicreditleasing.sk
  • Alebo prineste osobne na ktorúkoľvek pobočku UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Riešenie sťažnosti

Doporučene vám v lehote 30 dní doručíme naše stanovisko. V prípade ak ide o opodstatnenú sťažnosť, oboznámime vás s prijatými opatreniami, vykonanými pre odstránenie zistených nedostatkov. Ak budeme potrebovat doplňujúce údaje, vyžiadame si ich od vás dodatočne.

Po odstránení nedostatkov považujeme sťažnosť za vybavenú.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak s nami nebudete počas vybavovania spolupracovať bez udania vážneho dôvodu, môžeme posudzovanie žiadosti ukončiť.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na telefónnych číslach: 
02/ 592 71 111, 592 71 222 alebo na e-mailovej adrese info@unicreditleasing.sk.

Zamietnutie sťažnosti

Vyhradzujeme si právo zamietnuť sťažnosti:

 • ktoré majú charakter dopytu alebo informácie,
 • anonymné žiadosti,
 • alebo neúplne vyplnené sťažnosti.

Anonymné sťažnosti vybavujeme iba v prípadoch, ak obsahujú konkrétne údaje svedčiace o porušení právnych predpisov alebo podmienok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so sťažovateľom.